van verslaving
naar Verbinding

Algemene voorwaarden

Bewustzijnscentrum De Verbinding
 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
   1. Bewustzijnscentrum De Verbinding: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Bewustzijnscentrum De Verbinding, gevestigd aan de Scherpenering 15, 5507 PA, te Veldhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 93020457; Btw-nummer NL005001329B89;
   2. overeenkomst: de zorgovereenkomst tussen Bewustzijnscentrum De Verbinding en de cliënt;
   3. cliënt: degene die Bewustzijnscentrum De Verbinding in het kader van de overeenkomst behandelt. Onder “cliënt” dient tevens, voor zover van toepassing, te worden verstaan de wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt dan wel de natuurlijke persoon of de instelling die of het bedrijf dat ten behoeve van de cliënt met Bewustzijnscentrum De Verbinding een overeenkomst is aangegaan;
   4. behandeling: de behandeling die Bewustzijnscentrum De Verbinding in het kader van de overeenkomst voor de cliënt uitvoert;
   5. behandelaar: de natuurlijke persoon die namens Bewustzijnscentrum De Verbinding de behandeling uitvoert.
 2. Algemeen
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Bewustzijnscentrum De Verbinding en de cliënt.
  2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met het Bewustzijnscentrum De Verbinding voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
  3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Bewustzijnscentrum De Verbinding vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
  4. Indien Bewustzijnscentrum De Verbinding niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Bewustzijnscentrum De Verbinding in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  5. Bewustzijnscentrum De Verbinding heeft het recht gedurende de overeenkomst deze algemene voorwaarden te wijzigen. De cliënt wordt schriftelijk of via de e-mail van de nieuwe versie van de algemene voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe algemene voorwaarden.
 3. Aanbod en prijzen
  1. Het aanbod van Bewustzijnscentrum De Verbinding is vrijblijvend.
  2. Kennelijke fouten, vergissingen of verschrijvingen op haar website, in offertes, overeenkomsten of e-mailberichten binden Bewustzijnscentrum De Verbinding niet.
  3. Prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  4. Alle vermelde prijzen en tarieven zijn ex. BTW.
  5. De op de website vermelde wachttijd is indicatief.
 4. Totstandkoming van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de cliënt en Bewustzijnscentrum De Verbinding de overeenkomst hebben ondertekend dan wel nadat de cliënt op enige andere wijze uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Bewustzijnscentrum De Verbinding.
  2. Deze algemene voorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de cliënt verstrekt.
  3. Bewustzijnscentrum De Verbinding maakt pas een aanvang met de behandeling nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 5. Wijzigen van de overeenkomst
  1. Partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail wijzigen.
  2. Doet de cliënt een verzoek tot het wijzigen van de overeenkomst, dan laat Bewustzijnscentrum De Verbinding zo spoedig mogelijk aan de cliënt weten wat de (financiële) consequenties zijn van de wijziging. Gaat de cliënt niet akkoord met de (financiële) consequenties, dan blijft de originele overeenkomst in stand.
 6. Uitvoering van de overeenkomst
  1. Iedere overeenkomst leidt voor Bewustzijnscentrum De Verbinding tot een inspanningsverplichting, waarbij Bewustzijnscentrum De Verbinding gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. Bewustzijnscentrum De Verbinding garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt. Het succes is mede afhankelijk van de samenwerking van beide partijen en van de inzet van de cliënt.
  2. Bewustzijnscentrum De Verbinding bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd. Bewustzijnscentrum De Verbinding heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
  3. Indien de behandelaar wegens ziekte of wegens andere omstandigheden de behandeling niet kan uitvoeren, dan wordt de cliënt daarvan in kennis gesteld en tracht het Bewustzijnscentrum De Verbinding zo spoedig mogelijk voor een vervangende behandelaar zorg te dragen.
  4. De met de cliënt gemaakte afspraken worden vastgelegd en opgenomen in zijn dossier.
  5. Familie of andere naasten van de cliënt hebben het recht te overleggen met de behandelaar, tenzij de cliënt daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Afspraken met de cliënt i.v.m. contact met familie of andere naasten van de cliënt worden in het dossier van de cliënt vastgelegd.
 7. Verplichtingen van de cliënt
  1. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bewustzijnscentrum De Verbinding aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig aan Bewustzijnscentrum De Verbinding worden verstrekt. In ieder geval de volgende documenten dient de cliënt bij het eerste intakegesprek met Bewustzijnscentrum De Verbinding mee te nemen:
   1. Een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs);
   2. Voor zover aanwezig, het dossier van vorige behandelingen.
  2. De gegevens en informatie die de cliënt aan Bewustzijnscentrum De Verbinding verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.
  3. De cliënt dient zich te onthouden van gedragingen welke het Bewustzijnscentrum De Verbinding onmogelijk maakt de behandeling naar behoren uit te voeren.
  4. Indien op de locatie waar de behandeling wordt gegeven huisregels gelden, dan is de cliënt verplicht deze huisregels na te leven.
  5. De cliënt is gehouden Bewustzijnscentrum De Verbinding onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden  die in verband met de behandeling van belang kunnen zijn.
  6. De cliënt dient zelf na te gaan of hij verzekerd is voor de behandelingen die hij van Bewustzijnscentrum De Verbinding afneemt.
 8. Afspraken en annulering
  1. De datum en tijdstip van een intakegesprek en de data en tijdstippen van de afspraken i.v.m. een behandeling worden schriftelijk of via de e-mail vastgelegd.
  2. Is de cliënt verhinderd en kan de cliënt de afspraak met Bewustzijnscentrum De Verbinding niet nakomen, dan dient Bewustzijnscentrum De Verbinding daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld te worden. Wordt een afspraak binnen 72 uur afgezegd, dan brengt Bewustzijnscentrum De Verbinding annuleringskosten aan de cliënt in rekening.
  3. De annuleringskosten bedragen bij het niet tijdig annuleren of bij het niet verschijnen op het eerste intakegesprek € 150,- incl. btw.
  4. De annuleringskosten bedragen bij het niet tijdig annuleren of bij het niet verschijnen op een afspraak in het kader van een behandeling maximaal het uurtarief van Bewustzijnscentrum De Verbinding maal het overeengekomen aantal uren dat Bewustzijnscentrum De Verbinding werkzaamheden voor de cliënt zou uitvoeren.
 9. Facturatie en betaling
  1. Bewustzijnscentrum De Verbinding kan niet garanderen dat alle gemaakte kosten voor vergoeding door de zorgverzekeraar van de cliënt in aanmerking komen.
  2. Facturen dienen betaald te worden binnen de betalingstermijn die op de factuur staat vermeld.
  3. Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, dan heeft Bewustzijnscentrum De Verbinding het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat het volledige openstaande factuurbedrag is betaald. Bewustzijnscentrum De Verbinding is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit een dergelijke opschorting.
  4. Betaalt de cliënt de factuur niet tijdig en geeft de cliënt geen gehoor aan een gestuurde aanmaning, dan kan Bewustzijnscentrum De Verbinding de vordering uit handen geven. De gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Bewustzijnscentrum De Verbinding moet maken om de vordering op de cliënt te incasseren worden aan de cliënt in rekening gebracht. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.
  5. Door de cliënt gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van, in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.
 1. Aansprakelijkheid en verjaring
  1. Bewustzijnscentrum De Verbinding kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 11;
   2. enige daad of nalatigheid van de cliënt.
  2. Bewustzijnscentrum De Verbinding is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bewustzijnscentrum De Verbinding is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
  3. De cliënt dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en instructies die worden gegeven door Bewustzijnscentrum De Verbinding. Indien de cliënt weigert deze aanwijzingen of instructies op te volgen, dan is de cliënt daar zelf verantwoordelijk voor en kan Bewustzijnscentrum De Verbinding niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die daaruit voortvloeit.
  4. De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de cliënt en Bewustzijnscentrum De Verbinding gezamenlijk doorbrengen als daarna.
  5. Bewustzijnscentrum De Verbinding kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van de cliënt op het kantoor van Bewustzijnscentrum De Verbinding of op de locatie waar de behandeling plaatsvindt.
  6. Bewustzijnscentrum De Verbinding aanvaardt geen aansprakelijkheid voor indirecte- of gevolgschade.
  7. Indien Bewustzijnscentrum De Verbinding aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bewustzijnscentrum De Verbinding beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Bewustzijnscentrum De Verbinding gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Bewustzijnscentrum De Verbinding beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot het factuurbedrag van de behandeling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  8. Alle rechtsvorderingen dient de cliënt binnen 1 jaar in te stellen als de cliënt niet tevreden is over de werkzaamheden dan wel het handelen van Bewustzijnscentrum De Verbinding. Handelt de cliënt niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
  9. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Bewustzijnscentrum De Verbinding of haar ondergeschikten.
  10. Indien de cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Bewustzijnscentrum De Verbinding gehouden is, dan is de cliënt aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Bewustzijnscentrum De Verbinding daardoor direct of indirect ontstaan.
 2. Overmacht
  1. Bewustzijnscentrum De Verbinding is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte van de behandelaar; verkeersstoringen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; branden; internetstoring; energiestoring; computerinbraak; diefstal; overheidsmaatregelen.
  2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een derde partij die door Bewustzijnscentrum De Verbinding is ingeschakeld bij het uitvoeren van de overeenkomst.
  3. Voor zover Bewustzijnscentrum De Verbinding ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bewustzijnscentrum De Verbinding gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
  4. Indien er sprake is van een overmachtsituatie, dan stelt Bewustzijnscentrum De Verbinding de cliënt daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. Ontbinding en opschorting van de overeenkomst
  1. Bewustzijnscentrum De Verbinding heeft het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien de cliënt zijn verplichtingen jegens Bewustzijnscentrum De Verbinding niet nakomt en de cliënt geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
  2. Voorts is Bewustzijnscentrum De Verbinding bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
  3. Bewustzijnscentrum De Verbinding heeft in ieder geval het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden indien:
   1. de cliënt de behandelaar bedreigt, seksueel intimideert, discrimineert of mishandelt;
   2. het voor de behandelaar niet meer mogelijk is om de behandeling op een verantwoorde wijze voort te zetten.
 4. Klachten, klachtenfunctionaris en klachtencommissie
  1. Klachten over de behandeling dienen door de cliënt direct aan Bewustzijnscentrum De Verbinding kenbaar te worden gemaakt. Na het indienen van de klacht dient de cliënt Bewustzijnscentrum De Verbinding de gelegenheid te geven de gegrondheid van de klacht te onderzoeken en zo nodig de gelegenheid te geven om alsnog de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.
  2. Indien de klacht betrekking heeft op de behandelaar, dan kan de cliënt zijn klacht eerst voorleggen aan de betreffende behandelaar. Wil de cliënt de klacht voorleggen aan een onafhankelijke persoon, dan kan de cliënt de klacht bespreken met de klachtenfunctionaris van Bewustzijnscentrum De Verbinding. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via het e-mailadres rob@deverbinding.info of de cliënt kan een brief in een gesloten envelop gericht aan “Klachtenfunctionaris” inleveren bij de receptie van Bewustzijnscentrum De Verbinding.
 5. Vertrouwelijke informatie, geheimhouding en persoonsgegevens
  1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Gesprekken en ander contacten die in welke vorm dan ook tussen Bewustzijnscentrum De Verbinding en de cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
  3. Bewustzijnscentrum De Verbinding verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Vertrouwelijke informatie over de cliënt die Bewustzijnscentrum De Verbinding gedurende de behandeling dan wel op enige andere wijze ontvangt, wordt niet aan derden bekend gemaakt, tenzij een van de uitzonderingen genoemd in artikel 14.4 van toepassing is.
  4. Het is Bewustzijnscentrum De Verbinding toegestaan de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:
   1. indien de cliënt daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
   2. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
   3. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Bewustzijnscentrum De Verbinding;
   4. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
   5. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
   6. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Bewustzijnscentrum De Verbinding.
  5. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Bewustzijnscentrum De Verbinding gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Bewustzijnscentrum De Verbinding zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Bewustzijnscentrum De Verbinding niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
  6. De cliënt heeft het recht zijn dossier dat door Bewustzijnscentrum De Verbinding over hem wordt bijgehouden in te zien. Een verzoek tot het inzien van het dossier dient door de cliënt schriftelijk of via de e-mail bij Bewustzijnscentrum De Verbinding te worden ingediend.
 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op alle overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de cliënt en Bewustzijnscentrum De Verbinding is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de cliënt en Bewustzijnscentrum De Verbinding zullen berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Bewustzijnscentrum De Verbinding is gelegen. De cliënt heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat Bewustzijnscentrum De Verbinding schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor beslechting voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
Bij Verslavingszorg De Verbinding vind je een rustgevende omgeving, hartelijke ondersteuning en helpen wij jou om weer verbinding te vinden met jezelf en belangrijke anderen.

Wij zijn geen afkickkliniek, maar je kunt hier prima afkicken tussen de bossen en de weilanden op de rand van Veldhoven en Eindhoven in het groene Brabant, in de regio Tilburg - Den Bosch - Eindhoven.

Adres

Scherpenering 15
5507 PA Veldhoven
Brabant

Contact

rob@deverbinding.info